Hymn Wierszowiska

2012 Wierszowisko

plakat_A425 marca 2012 Kulturalnym Centrum w Malden koło Nijmegen odbył się  XII Festiwal Polskiej

Poezji dla Dzieci, Wierszowisko 2012. Temat Wierszowiska związany był z obchodami Roku

Janusza Korczaka i brzmiał: „Za Pan Brat – dziecko i świat“.

Przy udziale licznych sponsorów, których lista jest tak długa, że trudno wszystkich wymienić, dzieci, które przybyły do Malden otrzymały wspaniałe nagrody. Wszystkim tym dobrodziejom pragniemy jeszcze raz w tym miejscu podziękować za ich pomoc i wsparcie. Gościem, który wystąpił na scenie w Malden była Kasia Klich, która promowała swoje najnowsze dzieło pt.: „Bajkowa Drużyna”. Następną wielką niespodzianką był występ polskiej grupy teatralnej „teatrZIM” z Hagi. Zainteresowanie było tak duże, że miejsc siedzących na widowni nie było. A przed sceną liczna grupa dzieci siedziała na podłodze i dzielnie śledziła przedstawienie. W Jury XII

Skład Jury:

 • Barbara Borys-Damięcka – Senator RP, przewodnicząca Jury
 • Leszek Rowicki – Konsul Ambasady RP w Hadze
 • Katarzyna Klich – gość specjalny
 • Elżbieta Rodenburg – sekretarz, przedstawiciel PLON
 • Małgorzata Lasocka – przedstawiciel Szkoły Przedmiotów Ojczystych z Londynu
 • Waldemar Pankiw – przedstawiciel PNKV
 • Krzysztof Birlet – przedstawiciel tygodnika i portalu niedziela.nl

Zdjęcia

Wierszowisko 2012

Wyniki:

XII Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci WIERSZOWISKO pt.: ZA PAN BRAT DZIECKO i ŚWIAT

W kategorii występ zbiorowy:

1. Szkoła w Oss

2. Szkoła w Rotterdamie

3. Szkoła w Tilburgu

W kategorii występ indywidualny:

Kategoria (4-6 lat)

1. Anastazja Muszyńska, Den Haag

2. Barbara Walorska, Eindhoven

3. Jagoda Kamińska, Den Haag

 • wyróżnienia:
 • Anna Jansen op de Haar, Den Haag
 • Ola Sasin, Den Haag

Kategoria (7-9 lat)

1. Piotr van Dijk, Rotterdam

2. David Kiszkiel, Tilburgh

3. Eliza Goedkoop, Den Haag

 • wyróżnienia:
 • Ada van der Haagen, Amsterdam
 • Alicja Bogus, Eindhoven

Kategoria (10-13 lat)

1.  Aron Okhuizen, Utrecht

2.  Karolina Aerts, Eindhoven

 • Adriana Boerland, Utrecht
 • Natalka van Dijk, Rotterdam
 • wyróżnienia:
 • Emilia Karawajczyk, Oss
 • Oktawian Urban, Eindhoven

Poniżej kila zdjęć wykonanych przez Panią Anię, mamy Karoliny Aerts

 

Tego roku odbyła się też pierwsza edycja Wierszowiska w Wielkiej Brytanii (13 maja 2012) Londyn

13 maja 2012 miała miejsce pierwsza edycja Wierszowiska w Londynie.
Do Londynu wieść o Wierszowisku dotarła w wyniku spotkania Małgorztay Lasockiej i Tomasz Karawajczyka w Radzie Oświaty Polonijnej. W finale udział brało około 171 dzieci. Koordynatorem Wierszowiska w Londynie jest Żaneta Stern. Na Wyspach odbyły się eliminacje w szkołach, które wyłoniły swoich reprezentantów do kategorii indywidualnych. Chęć uczestniczenia w Festiwalu zgłosiły 24 szkoły z całej Anglii. W kategorii występ zespołowy brało udział 12 szkół. W sumie około 600 dzieci brało udział w półfinałach w swoich lokalnych polskich szkołach. W Jury Wierszowiska zasiadał Tomasz Karawajczyk. Małgorzta Smółka w imieniu FPSN każdemu finaliście podarowała na pamiątkę porcelanowy wiatraczek/klompy.

 

Wier­szo­wi­sko czyli Festi­wal Pol­skiej Poezji dla dzieci.

Pre­zen­ta­cja X Wier­szo­wi­ska 2010

Spo­tka­nie ma na celu popu­la­ry­za­cję pol­skiej poezji dla dzieci i mło­dzieży oraz inte­gra­cję pol­skiego środo­wi­ska szkol­nego na tere­nie Holan­dii. Zapra­szamy Pań­stwa bar­dzo ser­decz­nie na to, jedyne w swoim rodzaju, wyda­rze­nie arty­styczne na tere­nie Kró­le­stwa Niderlandów.

Wier­szo­wi­sko jest jedy­nym takim ewe­ne­men­tem na skalę euro­pej­ską, popu­la­ry­zuje doko­na­nia pol­skiej lite­ra­tury dla dzieci, inte­gruje uczniów, nauczy­cieli i rodzi­ców wszyst­kich pol­skich szkó­łek na tere­nie Nider­lan­dów, popie­rają nas inne orga­ni­za­cje polo­nijne, takie jak Sto­wa­rzy­sze­nie Eks­per­tów Pol­skich w Holan­dii, Polsko-Niderlandzkie Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ralne oraz Scena Pol­ska, co czyni ta imprezę przy­kła­dem wspa­nia­lej współ­pracy Polo­nii Holenderskiej.

TEMATY WIERSZOWISK

 • 2011 — “Znasz-li ten kraj…”
 • 2010 — “Wszystko jest muzyką” (wię­cej / meer)…
 • 2009 — “Baśnie, bajki, bajeczki” (wię­cej / meer)…
 • 2008 — “Poje­dziemy w świat daleki, czyli wier­szo­wane podróże” (wię­cej / meer)…
 • 2007 — “Cztery pory roku” (wię­cej / meer)…
 • 2006 — “Oswo­jone i dzi­kie, o zwie­rząt­kach wier­szyki” (wię­cej / meer)…
 • 2005 — “Rodzina mój świat” (wię­cej / meer)…
 • 2003 — wier­sze Łuka­sza Dęb­skiego, Cze­sława Jan­czar­skiego, Danuty Wawi­low (wię­cej / meer)…
 • 2002 — wier­sze Marii Konop­nic­kiej, Wandy Cho­tom­skiej, Ewy Szelburg-Zarębiny oraz Nata­lii Usenko (wię­cej / meer)…
 • 2001 — wier­sze Jana Brzechwy
 • 1999 — wier­sze Juliana Tuwima

Hymn

hymn Wier­szo­wi­ska

Loka­li­za­cja

Loka­li­za­cja WIERSZOWISKA — Kul­tu­ralne Cen­trum Mal­den­ste­ijn w Malden (zobacz…)

Kerk­plein 8
6581 AC Malden
The Nether­lands