Hymn Wierszowiska

2002 Wierszowisko

III Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko 2002 — wier­sze Marii Konop­nic­kiej, Wandy Cho­tom­skiej, Ewy Szelburg-Zarębiny oraz Nata­lii Usenko

Spo­tka­nie z poezją dzie­ciecą pol­skich poetek  Wierszowisko

Festi­wal poezji odbył się 10 listo­pada 2002 w teatrze “Het Klein” w Ein­dho­ven.
W tym roku boha­ter­kami Wier­szo­wi­ska były pol­skie poetki: M.Konopnicka, E. Szerburg-Zarębina, W.Chotomska, N.Usenko.

Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szyła się poezja pani Wandy Cho­tom­skiej: z 21 wybra­nych wier­szy aż 12 było jej autorstwa. W Wier­szo­wi­sku wzięło udział 60 dzieci z 5 ośrodków! Zauważyliśmy, że poziom pre­zen­ta­cji utwo­rów oraz zaan­ga­żo­wa­nie szkó­łek w tej impre­zie nie­sa­mo­wi­cie rośnie. Po festi­walu otrzy­ma­li­śmy kilka cen­nych uwag na temat uspraw­nie­nia tego nabie­ra­ją­cego mocy wydarzenia. W związku z tym, powstało uzu­peł­nie­nie do regu­la­minu Wier­szo­wi­ska, które można zna­leźć na naszej stro­nie internetowej. Wszystkie dzieci wystę­pu­jące w Festi­walu zostały wyróż­nione nagro­dami. Krót­kie fil­mowe spra­woz­da­nie z Wier­szo­wi­ska, można było zoba­czyć w TV Polo­nia w pro­gra­mie “Ludzie listy piszą”.

Już po wszystkim!

To zna­czy po kolej­nym Wierszowisku. Wszyscy roz­je­chali się do domów, ale obrazy z tego nie­dziel­nego popo­łu­dnia będą nam jesz­cze długo towa­rzy­szyły. To prawda, że przy­go­to­wa­nie całej imprezy wymaga bar­dzo dużo pracy. Patrząc jed­nak na nasze dzie­ciaki i mło­dzież (tzn. z pol­skich szkó­łek), serce rośnie z dumy! I to nie prze­sada. Na przy­go­to­wa­nie takiego popo­łu­dnia składa się ogromna praca dzieci, mło­dzieży, rodzic¢w i nauczycieli.

Przy­go­to­wa­nia trwają tygo­dniami. Próby, szy­cie kostiu­mów, nauka na pamięć…
Wiel­kie napię­cie i…czekanie na wyniki jury.

 • A w tego­rocz­nym jury zasia­dły takie oso­bi­sto­ści jak:
 • dyrek­tor teatru Het Klein pani Halina Witek
 • przed­sta­wi­ciel Amba­sady RP I sekre­tarz Amba­sady pan Wło­dzi­mierz Nabrdalik
 • sym­pa­tyk i czło­nek Forum Krzysz­tof Birlet
 • Agnieszka Latoszek-Berendsen rów­nież sym­pa­tyk Forum
 • jako sekre­tarz nasza wła­sna Wio­letta Pieters-Monikowska

Jak widać bar­dzo zacne to było grono, bo i odpo­wie­dzial­ność ogromna!

Tego­ro­roczne Wier­szo­wi­sko poświę­cone było pol­skim poetkom:

 • Marii Konop­nic­kiej
 • Ewie Szelburg-Zarębinie
 • Wan­dzie Chotomskiej
 • Nata­lii Usenko

Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szyły się utwory Wandy Chotomskiej.

Z dwu­dzie­stu jeden wybra­nych wier­szy, aż dwa­na­ście to utwory pani Chotomskiej!

Do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­jemy ofi­cjalne wyniki III Festi­walu Pol­skiej Poezji Dzie­cię­cej, Ein­dho­ven 2002

 • W kate­go­rii pre­zen­ta­cji indy­wi­du­al­nych do lat 7

I miej­sce

Ewe­linka Ede­rveen z PS w Bre­dzie z wier­szy­kiem pt.: “Pra­nie” M.Konopnickiej.

II miej­sce

Wero­nika Rit­man z PS w Enschede z wier­szem pt.: “Zon­gler” W.Chotomskiej

III miej­sce

Ola Slen­ter z PS w Enschede z wier­szem pt.: “Sło­neczko” N.Usenko.

 • W kate­go­rii pre­zen­ta­cji indy­wi­du­al­nych od 8 do 13 lat

I miej­sce

Marianka de Heer Klo­ots z PS w Enschede z utwo­rem W.Chotomskiej pt.: “Dziurki w serze”

II miej­sce

Celine Legarde z PS w Til­burgu z utwo­rem tej samej poetki pt.: “Dwa Koguty”

III miej­sce

Monika Rouwe­ler z PS w Enschede z utwo­rem E.Szelburg-Zarębiny pt.: “Królewna”

I wresz­cie naj­bar­dziej emo­cjo­nu­jąca część wer­dyktu, to nagrody w kate­go­rii insce­ni­za­cje zbiorowe.

 • I miej­sce zajęła

Pol­ska Szkoła w Til­burgu z wier­szem Wandy Cho­tom­skiej pt.: “Ale Cyrk”

 • II miej­sce

Pol­ska Szkoła w Nij­me­gen z utwo­rem Marii Konop­nic­kiej pt.: “Muchy Samo­chwały” oraz

Pol­ska Szkoła w Enschede z utwo­rem Wandy Cho­tom­skiej pt.: “Dziura w moście”

 • III miej­sce

Pol­ska Szkoła w Ein­dho­ven z wier­szem pt.: “Kape­lusz” Wandy Cho­tom­skiej oraz

Pol­ska Szkoła w Bre­dzie z utwo­rami Ewy Szelburg-Zarębiny pt.: “Ptaszki” oraz “Idzie niebo”

Wszyst­kim zwy­cięz­com oraz uczest­ni­kom jesz­cze raz bar­dzo ser­decz­nie gratulujemy!

Wszy­scy, któ­rzy obser­wo­wali Wier­szo­wi­sko już po raz trzeci, przy­znają, że co roku rywa­li­za­cja staje się coraz sil­niej­sza. Poziom całej imprezy rośnie z roku na rok. Nas, orga­ni­za­to­rów nie­zmier­nie to cie­szy. To zna­czy, że pomysł ten tra­fił w potrzeby naszego szkol­nego środo­wi­ska. Cie­szymy się bar­dzo, że mamy takie wspa­niałe dzieci, cudowną mło­dzież, ponie­waż nie należy zapo­mi­nać, że tego­roczne Wier­szo­wi­sko pro­wa­dziła mło­dzież ze Szkoły Pol­skiej w Enschede: Monika Rouwe­ler, Artur Win­dak oraz Pie­ter Rouwe­ler. W imie­niu orga­ni­za­to­rów bar­dzo dziękujemy!

I tak doszli­śmy do podzię­ko­wań, bo bez tego obejść się nie może. Gorące podzię­ko­wa­nia dla pani Haliny Witek, wspa­nia­łej gospo­dyni teatru Het Klein w Ein­dho­ven, sym­pa­ty­kom Forum, któ­rzy czyn­nie wzięli udział w pra­cach jury, Amba­sa­dzie RP w Hadze za upo­minki dla nagro­dzo­nych oraz udział w jury. Podzię­ko­wa­nia z pew­no­ścią należą się Sto­wa­rzy­sze­niu Wspól­nota Pol­ska z War­szawy, ponie­waż to oni są głów­nymi spon­so­rami Wier­szo­wi­ska po raz trzeci i bez ich pomocy cała ta impreza nie mogłaby się odbyć. W szcze­gól­no­ści jed­nak dzię­ku­jemy wszyst­kim dzie­ciom, rodzi­com oraz nauczy­cie­lom, któ­rzy poświę­cili swój czas i wysi­łek na przy­go­to­wa­nie tak wspa­nia­łych pre­zen­ta­cji poetycko-teatralnych!

Byli­ście cudowni!!!

W lutym 2003 podamy infor­ma­cje na temat Wier­szo­wi­ska 2003. Poja­wiły się bar­dzo cenne uwagi na temat uspraw­nie­nia tej imprezy. Jako orga­ni­za­to­rzy, będziemy bar­dzo wdzięczni za wszel­kie uwagi i pro­po­zy­cje zwią­zane z przy­go­to­wa­niem kolej­nego Festiwalu. Nie pozo­staje nam nic innego, jak poże­gnać się z nadzieją, że za rok spo­tkamy się w Ein­dho­ven w jesz­cze więk­szym gro­nie.
Do zoba­cze­nia!

W imie­niu Zarządu Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii,
Mał­go­rzata Evertse-Smółka