Hymn Wierszowiska

2008 Wierszowisko

2008

VIII Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko 2008 : “Pojedziemy w świat daleki, czyli wier­szo­wane podróże”


Dla wszyst­kich wspa­nia­łych dzieciaków, uczest­ni­ków Wier­szo­wi­ska 2008.

 

Sza­nowne aktorki! Sza­nowni aktorzy!

Niech trema na sce­nie was dzi­siaj nie zmorzy,

publicz­ność was nie zje, nie uśpi jej nuda,

niech będzie wspa­niale i wszystko się uda!

 

Byli­śmy już u was i dra­piąc się w czoło

nie raz wspo­mi­namy jak było wesoło,

te miny, te gesty zabawne szalenie

i te deko­ra­cje sta­wiane na scenie.

 

Myślimy też cza­sem (naj­czę­ściej we wtorki)

że będą z was kiedyś wspaniałe aktorki

i wielcy akto­rzy, bo tak się zaczyna.

I Robert de Niro i Janda Krystyna

 

jak wy, pierw­sze kroki sta­wiali w karierze

rymu­jąc wier­szyki. Więc powiem wam szcze­rze

ze każdy wasz występ to występ zwy­cię­ski!

Trzy­maj­cie się!

Ania i Pan Łukasz Dębski.

9 lat temu, Dorota Hul­sen­boom z Til­burga, miała genialny pomysł — Wier­szo­wi­sko. Pierw­szy festi­wal udało nam się zor­ga­ni­zo­wać razem, potem zaję­łam się tym sama. W naj­śmiel­szych marze­niach nie zdo­ła­łam prze­wi­dzieć, ze będzie aż ósmą edy­cja tego spo­tka­nia! A jednak… 16 marca w gościn­nych pro­gach Mal­den­stijn spo­tka­li­śmy się znów, aby wysłu­chać naszych uczniów, recy­tu­ją­cych wier­sze pol­skich poetów. Po raz kolejny, nie mogłam być bar­dziej dumna z tych dzie­cia­ków słu­cha­jąc tego trud­nego, sze­lesz­czą­cego, zgrzy­ta­ją­cego języka, zamknię­tego w pięk­nych rymach naj­lep­szych pol­skich poetów. To, co napi­sał Łukasz, ze każdy występ to występ zwy­cię­ski, brzmi niby jak banał ale…czyż wła­śnie nie banały sa naszym dniem powszednim?

Każde dziecko, które odważy się wejść na ta scenę i powie­dzieć lepiej czy troszkę z trud­no­ściami, ze wspa­niałą dyk­cja czy seple­niąc, z piękną sce­no­gra­fia czy tylko z gesty­ku­la­cja wła­snych rak, to dla mnie wielki boha­ter. I dla­tego każdy uczest­nik Wier­szo­wi­ska wzbu­dza we mnie ta nie­sa­mo­wite wzruszenie.

Wier­szo­wi­sko to kon­kurs a wiec i rywa­li­za­cja. Myślę tez ze jedno z bar­dziej przy­ja­znych przy­ja­znych bez­piecz­nych miejsc, aby wpro­wa­dzać nasze dzieci w tzw. praw­dziwy świat, gdzie zda­rze­niami cza­sami rzą­dzi zbieg oko­licz­no­ści, przy­pa­dek, pech, ludz­kie emo­cje, cza­sami trudne do opa­no­wa­nia i trudne do wyrażenia….

Nasze dzieci uczą się jak radzić sobie z wygrana, jak radzić sobie z prze­grana, jak radzić sobie z zazdro­ścią i poczu­ciem nie­spra­wie­dli­wo­ści. A naszym zada­niem, zada­niem rodzi­ców, nauczy­cieli, opie­ku­nów jest pomoc im sobie z tymi emo­cjami poradzić.

Co rok przy­po­mi­nam o tym wszyst­kim doro­słym, bo z tego, co sły­sza­łam w kulu­arach, z tego, co mówiły dzieci zauwa­ży­łam, ze one potra­fią sobie z tym radzić cał­kiem nie­źle!!! Wiec może my doro­śli, cza­sami powin­ni­śmy brać przy­kład z naszych dzieci?

Od lat sta­ram się prze­ko­nać osoby pra­cu­jące ze mną o tym, ze jeste­śmy w sta­nie nauczyć się od naszych uczniów bar­dzo wiele. Wystar­czy cza­sami przy­po­mnieć sobie, co cie­szyło nas jako dzieci? Ile nam było potrzeba do tego, żeby czuć się z cze­goś dum­nym? Prze­paść poko­le­niowa? Być może, ale oka­zuje się, ze wśród tych wszyst­kich bie­ga­ją­cych wczo­raj po Mal­den­stijn dzie­cia­ków chyba nie było takiego, które nie byłoby dumne z medalu uczest­nic­twa w Wier­szo­wi­sku. Oka­zuje, ze ze cza­sami wystar­czy tak niewiele…A za rok, kolejny festi­wal, kolejne szanse, kolejne przy­go­to­wa­nia, występy, radość i duma wygra­nych, smu­tek i roz­cza­ro­wa­nie tych, któ­rym nie udało się zdo­być głów­nej nagrody.

To czy nadal będziemy chcieli uczyć nasze dzieci w taki spo­sób, zależy od nas, doro­słych. Ja jed­nego jestem pewna: dzieci bar­dzo chcą wystę­po­wać!!! I nikt nie jest w sta­nie prze­ko­nać mnie ze jest ina­czej. Mam tylko nadzieje, ze my doro­śli, nie zmar­nu­jemy tego entu­zja­zmu i za rok, spo­tkamy się znowu na kolej­nym Wierszowisku!

Na razie, pro­szę wszyst­kie szkoły o poda­nie pro­po­zy­cji tematu IX Wier­szo­wi­ska naj­póź­niej do Wal­nego Zebra­nia Forum 15 czerwca w Tiel. Wtedy będziemy mogli prze­gło­so­wać, który temat zosta­nie wybrany i już zacząć przy­go­to­wa­nia do kolej­nego spo­tka­nia w Malden.

Bar­dzo na Was wszyst­kich liczę.

I jesz­cze raz, kła­niam się nisko dzię­ku­jąc z głębi serca każ­demu rodzi­cowi, każ­demu nauczy­cie­lowi, opie­ku­nowi za ogromny wkład pracy w przy­go­to­wa­nie dzieci do występu. Two­rzymy razem cos bar­dzo waż­nego. I mam wielka nadzieje, ze uda nam się kon­ty­nu­ować ten pro­ces jesz­cze przez jakiś czas.

Dzię­kuję wszyst­kim jesz­cze raz.

Mam nadzieje, ze wyba­czy­cie mi ten osobisto-pouczajacy momen­tami ton, ale Wier­szo­wi­sko, to dla mnie bar­dzo ważny dzień i z kim jeśli nie z Wami mia­ła­bym podzie­lić się moimi wra­że­niami dzień po?

Bar­dzo chcia­ła­bym wyra­zić tutaj podzię­ko­wa­nia w imie­niu Zarządu Forum Pol­skich Szkol w Holan­dii naszym spon­so­rom i sympatykom.

Nasze naj­go­ręt­sze podzię­ko­wa­nia niech zechcą przy­jąć nastę­pu­jące osoby i organizacje:

 • Sto­wa­rzy­sze­nie „Wspól­nota Pol­ska” z Warszawy
 • Kon­sul RP w Kró­le­stwie Nider­lan­dów– Pan Leszek Rowicki
 • Patron medialny VIII Wier­szo­wi­ska www.niedziela.nl i Pan Krzysz­tof Birlet
 • Por­tal Polo­nii Holen­der­skiej — www.Polonia.nl i Pani Mał­go­rzata Bos-Karczewska
 • Polsko-Niderlandzkie Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ralne i Pani Kry­styna Bukowiec
 • Pan Rafał Przy­tuła z firmy „Chi­na­ski Reno­va­tie Katwijk”
 • Pan Tomasz Kara­waj­czyk, który zadbał o piękne dyplomy dla wszyst­kich uczest­ni­ków oraz sce­na­riu­sze Wier­szo­wi­ska. pro­gram (wię­cej / meer)…
 • Pań­stwo Ania i Łukasz Dębscy.

Bar­dzo Wam dzię­ku­jemy z pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu VIII Wier­szo­wi­ska i liczymy na Was za rok!

 

W imie­niu Zarządu Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii,
Mał­go­rzata Evertse-Smółka

 

VIII Wier­szo­wi­skoPoje­dziemy w świat daleki, czyli wier­szo­wane podróże…”- lista nagrodzonych.

Indy­wi­du­al­nie

Kate­go­ria wie­kowa od 4 do 6 lat.

I miej­sce– Piotr van Dijk, Szkoła w Rotterdamie

II miej­sce– Wic­to­ria Graj, Szkoła w Den Haag

III miej­sce –Laura de Meij van Stre­ef­kerk, Szkoła w Den Haag

Wyróż­nie­nia:

 • Vic­to­ria van der Meer, Szkoła w Den Haag
 • Julek Bus­sel, Szkoła w Eindhoven

Kate­go­ria wie­kowa od 7 do 9 lat.

I miej­sce– Nata­lia van Dijk, Szkoła w Rotterdamie

II miej­sce– Kaja Pie­cyk, Szkoła w Rotterdamie

III miejsce-Karolina Aerts, Szkoła w Eindhoven

III miejsce-Karolina de Vries, Szkoła w Utrechcie

Wyróż­nie­nie:

 • Mar­cel Kaczor, Szkoła w Rotterdamie

Kate­go­ria wie­kowa od 10 do 13 lat.

I miej­sce– Nata­lie Brand, Szkoła w Rotterdamie

II miej­sce– Nata­lie van Deur­sen, Szkoła w Rotterdamie

III miej­sce– Karo­lina Buszel, Szkoła w Eindhoven

III miej­sce– Jan van der Lin­den, Szkoła w Rotterdamie

Gru­powo.

I MIEJSCE– SZKOŁA W UTRECHCIE

II MIEJSCE– SZKOŁA W NIJMEGEN oraz SZKOŁA W ROTTERDAMIE

III MIEJSCE– SZKOŁA W BREDZIE oraz SZKOŁA W TILBURGU

Zdjęcia na stronie Polskiej Szkoły w Schiedam

https://plus.google.com/photos/106896107066922179307/albums/5213322898011832337?banner=pwa