Hymn Wierszowiska

2006 Wierszowisko

VI Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko 2006: „Oswo­jone i dzi­kie, o zwie­rząt­kach wierszyki”

Zwy­cięzcy

Występy indy­wi­du­alne.

  • Kate­go­ria wie­kowa od 4 do 6 lat.

I miej­sce: Natalka van Dijk ze szkoły w Rot­ter­da­mie z wier­szem pt. “Kotek’ Ewy Skarżyńskiej

II miej­sce: Janina Kubicka ze szkoły w Nij­me­gen z wier­szem pt. “Entliczek Pen­tli­czek” Jana Brzechwy

III miej­sce: Marek Spit ze szkoły w Ein­dho­ven z wier­szem pt. “Bazyliszek i Bar­barka” Tade­usza Kubiaka

  • Kate­go­ria wie­kowa od 7 do 9 lat.

I miej­sce: Krzysz­tof van Dijk ze szkoły w Rot­ter­da­mie z wier­szem pt. “O Burku na podwórku” Sta­ni­sława Kraszewskiego

II miej­sce: Mar­cel Kaczor ze szkoły w Rot­ter­da­mie z wier­szem pt. “Żuk” Jana Brzechwy

III miej­sce: Arian Jan­kow­ski ze szkoły w Til­burgu z wier­szem pt. “Baran” Jana Brzechwy

  • Kate­go­ria wie­kowa od 11 do 13 lat.

I miej­sce: Patrick Lagarde ze szkoły w Til­burgu z wier­szem pt.: “Pan Tygrys” Ludwika Jerzego Kerna

II miej­sce: Zosia Rouwe­ler ze szkoły w Enschede z wier­szem pt.: “Spóź­niony sło­wik” Juliana Tuwima

III miej­sce: Daria Zabczyń­ska ze szkoły w Ein­dho­ven z wier­szem pt.: “Rak czu­pi­rak i rybka zło­śnica” Hanny Ochockiej

Występ zbio­rowy.

I miej­sce zajęła szkoła w Rot­ter­da­mie z insce­ni­za­cją pt.: “Nie­zwy­kły dom” na moty­wach baśni ludowej

Wystą­pili:

Mar­tyna Gro­chow­ska, Mate­usz Kosiak, Jakub Sza­ruga, Pau­lina Schmel­ter, Kaja Pie­cyk, Eva Ver­biest, Natha­lie van Deur­sen, Natalka van Dijk,

Mar­cel Kaczor, Krzyś van Dijk, Jan van der Lin­den, Bianca de Wit, Natha­lie Brandt, Marta Miko­łaj­ska

II miej­sce zajęła szkoła w Til­burgu z insce­ni­za­cją sce­na­riu­sza wido­wi­ska z oka­zji obcho­dow Dnia Ziemi.

Wystą­pili:

Patrick Lagarde, Mary­sia Loots, Mate­usz Mie­rze­jek, Ronald Ver­met­ten,  Elwira Boon­man,

Laura van Hooft, Vin­cent Roden­burg, Clau­dia van de Ven, Maciej Mika, Arian Jan­kow­ski

II miej­sce zajęła szkoła w Enschede z insce­ni­za­cją wier­sza pt ?Zuk? Jana Brzechwy.

Wystą­pili:

Ania Zapo­toczna i Łukasz Zapotoczny

III miej­sce zajęła szkoła w Utrech­cie z insce­ni­za­cją wier­sza pt. “Pingwin” Wandy Cho­tom­skiej oraz wier­sza pt.: “Rodzina pin­gwina idzie do kina” Leona Szweda.

Wystą­pili: Patryk Gere­mek, Jan Eggen­kamp, Seba­stian Zasadny, Laura van den Brink, Alex Ockhu­izen, Aaron Ockhu­izen

Oce­niało jury w składzie:

Mag­da­lena Rzep­niew­ska ze Wspól­noty Pol­skiej w Warszawie

Janusz Dawi­do­wicz–Kon­sul Amba­sady RP w Hadze

Magda Noga–sym­pa­tyk FPSN

Mirka Skot­nicka–Lapot, człon­kini grupy zało­ży­ciel­skiej FPSN

Krzysz­tof Bir­let– sym­pa­tyk FPSN

Wier­szo­wi­sko pro­wa­dzili Mag­da­lena Duijn­ho­uwer, Edyta Jaś­kowiec oraz Tomasz Kara­waj­czyk ze Szkoły Pol­skiej w Rotterdamie.

Wier­szo­wi­sko 2006

Ilosc dzieci: 88

Doro­słych: około 150

Ilosc szkol: 9

Zostały po raz kolejny zapro­szone, by pre­zen­to­wać poziom recy­to­wa­nia pol­skiej poezji dzie­cię­cej, owoc nauki języka pol­skiego w Holan­dii. Nie­mały to wkład pracy zarówno dzieci jak i ich rodzi­ców, nauczy­cieli, orga­ni­za­to­rów, wszyst­kich dzia­ła­ją­cych społecznie.

Pamię­tam, ze idea tego feno­me­nal­nego przed­się­wzię­cia zro­dziła się 7 lat temu w Amba­sa­dzie Pol­skiej w Hadze.Wtedy to tez odbyły się występy recy­ta­tor­skie z ele­men­tami muzyki i naszego pol­skiego folk­loru. Brały w niej udział dzieci z nie­mal wszyst­kich pol­skich szkół zrze­szo­nych w Forum w Holandii..

Od 6 lat rok rocz­nie powta­rzana gala pol­skiej poezji dzie­cię­cej nabiera coraz więk­szego roz­ma­chu. Ranga i towa­rzy­szące emo­cje staja się coraz to bar­dziej eks­cy­tu­jące, a dzieci nasze opa­no­wują naj­pięk­niej­sze pol­skie strofy i nie tylko.… Uczą się nie tylko mówić, ale słu­chać i prze­ży­wać. Wystę­pu­jąc, pre­zen­tują kunszt gry małych czy mło­dych akto­rów. Wygrana we współ­za­wod­nic­twie jest praw­dzi­wym zwy­cię­stwem, okla­ski publicz­no­ści, zdo­by­wane medale i pochwały dodają dopingu do dal­szej nauki. A medale sa piękne, z biało czer­wo­nym, bli­skim sercu zabar­wie­niem wstęgi.

Na Wier­szo­wi­sku powstaje tez nie­po­wta­rzalna więź pomię­dzy dziećmi, rodzi­cami, nauczy­cie­lami jak i przed­sta­wi­cie­lami pol­skiej dyplo­ma­cji, świata arty­stycz­nego. Możemy być dumni nie tylko z naszych pociech. Uczymy się od sie­bie, wymie­niamy doświad­cze­nia i utwier­dzamy się w tym, ze to, co robimy ma sens. Myśląc o Wier­szo­wi­sku przy­po­mi­nają mi się takty z pamięt­nej “Loko­mo­tywy” J. Tuwima:

A skądże to, jakże to, czemu tak gna,

A co to to, co to, kto to tak pcha,

Ze pędzi, ze wali, ze bucha, buch buch,

To para organizator¢w wpra­wiła to w ruch.…

Dzięki więc za te wielką “parę”, organizatorzy!.

“Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!…”

Cie­szę się, ze mogli­śmy to znów przeżyć.

Renata Grech Rouweler

Pol­ska Szkoła Twente

dyplomy:

wierszowisko 2006 wierszowisko 20062 wierszowisko 20063 wierszowisko 20064

img269 img268 img270

więcej zdjęć na pod linkiem:

http://public.fotki.com/m_birlet/birlet_new_photos/2006-03-12_nl_9_archive/page7.html

(sorry geen ver­ta­ling voorhanden)