Hymn Wierszowiska

2007 Wierszowisko

VII Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko 2007 : “Cztery Pory Roku”

Kate­go­ria indy­wi­du­alna 4–6 lat

I miej­sce: Piotr van Dijk, 4 lata, Rot­ter­dam
II miejsce:

  • Nata­lia Lewenko, 5 lat, Eindhoven
  • Natalka van Dijk, 6 lat, Rotterdam

III miej­sce Aron Ockhu­izen, 6 lat, Utrecht

Wyróżnienie

 • Vin­cent Len­gow­ski, 6 lat, Nijmegen
 • Mar­tyna Obrocka, 4 lata, Haga
 • Zuzanna Grzonka, 6 lat, Haga

Kate­go­ria indy­wi­du­alna 7–9 lat

I miej­sce:

  • Arian Jan­kow­ski, 9 lat, Tilburg
  • Krzyś van Dijk, 8 lat, Rotterdam

II miej­sce: Mate­usz Mie­rze­jek, 9 lat, Til­burg
III miej­sce: Karo­lina Bus­sel, 9 lat, Eindhoven

Wyróżnienie

 • Ceci­lia Bal­zer, 7 lat, Utrecht
 • Marek Spit, 7 lat, Eindhoven

Kate­go­ria indy­wi­du­alna 10–13 lat
I miej­sce: Natha­lie Brand, 11 lat, Rot­ter­dam
II miej­sce Patrick Lagarde, Til­burg
III miejsce:

  • Bianca de Wit, 10 lat, Rotterdam
  • Ilona de Baar, 10 lat, Eindhoven

Występy zbio­rowe
I miej­sce Szkoła w Rot­ter­da­mie z wier­szem: “Liście lecą” Hanny Ochockiej

II miej­sce

  • Szkoła w Ein­dho­ven z insce­ni­za­cja opra­co­wana na pod­sta­wie róż­no­rod­nych wier­szy o tema­tyce jesien­nej pt.: “Jesienna ballada”
  • Szkoła w Utrech­cie z insce­ni­za­cja Elż­biety Kasz­te­lan i innych auto­rów pt.: “Zima”

III miej­sce Szkoła w Til­burgu z insce­ni­za­cja pt.: “A jak przyj­dzie wiosna?”

Puchar Kon­sula Amba­sady RP w Hadze, przy­znany po raz pierw­szy pod­czas VII Wier­szo­wi­ska otrzy­mał Orga­ni­za­tor Wier­szo­wi­ska — Forum Pol­skich Szkół w Holandii.

Jury  VII Festi­walu Pol­skiej Poezji dla Dzieci obra­do­wało w składzie:

– Pan Janusz Dawi­do­wicz–  Kon­sul Amba­sady RP w Hadze

– Łukasz Dęb­ski — autor wier­szy i ksią­żek edu­ka­cyj­nych dla dzieci

–Anna Kaszuba-Debska-malarka, ilu­stra­torka, autorka fil­mów i ksią­żek dla dzieci

– Agnieszka Gla­piak — repre­zen­tant STEP

– Kry­styna Buko­wiec — repre­zen­tant PNKV

– Krzysz­tof Bir­let — redak­tor tygo­dnika “Nie­dziela w Holandii”

Już po wszyst­kim!
11 marca 2007 odbył się już VII festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci, Wierszowisko.

Na pięk­nej sali w Cen­trum Kul­tu­ral­nym Mal­den­stijn, spo­tkali się ucznio­wie, nauczy­ciele i rodzice z 9 Pol­skich Szkol, dzia­ła­ją­cych na tere­nie Holan­dii. Ofi­cjalne wyniki poda­łam, to były suche fakty a teraz pozwo­li­cie, ze napi­sze cos od sie­bie. Wier­szo­wi­sko to nie­zwy­kle wyda­rze­nie. Jed­nego dnia, na jed­nej sce­nie, spo­ty­kają się ucznio­wie naszych szkol. Spę­dzamy ze sobą cały dzień, pozna­jemy się, rywa­li­zu­jemy ze sobą, ale i uczymy się od sie­bie, zaprzy­jaź­niamy. Podobno to nazywa się fachowo inte­gra­cja środo­wi­ska polo­nij­nego. A to środo­wi­sko jest zupeł­nie wyjąt­kowe. W jed­nej sali zbiera się naj­cen­niej­sza ener­gia, jaka to środo­wi­sko ma. Nasze dzieci, mło­dzież i ich opie­ku­no­wie. Wszy­scy chcą być razem, m¢wić po pol­sku, pozna­wać pol­ska lite­ra­turę, jak naj­pięk­niej m¢wić po pol­sku a to jest prze­cież naszym celem. Przy­po­mi­nać kolej­nym poko­le­niom, ze język pol­ski, cho­ciaż trudny, jest rów­nież języ­kiem nie­zwy­kle pięk­nym. Nie można wytłu­ma­czyć tego lepiej niż poprzez tek­sty Brze­chwy, Tuwima i mniej lub bar­dziej zna­nych pol­skich poetów, któ­rzy tak pięk­nie pisali i pisza dla dzieci. Być może jest to tylko moje wra­że­nie, ale chyba w tym roku nie było czuć takiej ogrom­nej rywa­li­za­cji. Każdy chciał po pro­stu dać z sie­bie wszystko, wystą­pić, poka­zać się publicz­no­ści, prze­ła­mać strach, tremę, nie­śmia­łość, wielu udało się to zna­ko­mi­cie a nagrody, jak­kol­wiek  mile widziane, nie były już naj­waż­niej­sze. To moje bar­dzo subiek­tywne wra­że­nie. Być może, dla­tego, ze dopiero po sied­miu latach orga­ni­zo­wa­nia Wier­szo­wi­ska, to był ten pierw­szy raz, kiedy bez więk­szych stres¢w i niepokoj¢w, po pro­stu oglą­da­łam występy dzieci! Dla­czego? Bo wie­dzia­łam, ze wszystko jest przy­go­to­wane jak należy a nad cało­ścią czuwa jesz­cze sporo innych wspa­nia­łych os¢b. Zarząd Forum, czyli Ste­fan Zaczkie­wicz, Magda Dijk­stra oraz Wio­letta Moni­kow­ska, dziel­nie wspie­rają mnie w moich sza­lo­nych pomy­słach od wielu lat, za co jestem im bar­dzo wdzięczna.

Pro­wa­dzący cala imprezę, “straż­nicy” sce­na­riu­sza, dba­jący o mila atmos­ferę, o pro­fe­sjo­nalna kon­fe­nan­sjerke, o mikro­fony i cale mnó­stwo innych drobiazg¢w, czyli Tomek Kara­waj­czyk, Magda Duijn­ho­uwer oraz Edyta Jasko­wiec ze Szkoły Pol­skiej w Rot­ter­da­mie. Mam wra­że­nie, ze bez nich nie uda­łoby mi się tego zor­ga­ni­zo­wać w ogóle! Wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie Jury spra­wiło, ze ze spo­koj­nym sumie­niem ocze­ki­wa­łam na wyniki.  Kalinka i Kac­per Deb­scy, dziel­nie poma­gali rodzi­com w speł­nia­niu zada­nia juror¢w oraz wdzięcz­nie poma­gali na sce­nie przy wrę­cza­niu nagr¢d i medali!  Po raz pierw­szy udało mi się w końcu zadbać o przed­sta­wie­nie teatralne dla wystę­pu­ją­cych dzieci. Tak dla odde­chu, dla roz­luź­nie­nia przed ogło­sze­niem wynik¢w kon­kursu. Pom¢gł mi w tym teatr z Rot­ter­damu pod kie­run­kiem Pani Ewy Van Leeu­wen. Etiuda o Czer­wo­nym Kap­turku pod­biła serca publicz­no­ści zar¢wno tej naj­młod­szej jak i nieco star­szej! Zaska­ku­jące dia­logi, świetna gra aktor­ska, rewe­la­cyjny Wilk, który wg. przed­sta­wi­cieli Szkoły w Nij­me­gen powi­nien otrzy­mać spe­cjalna nagrodę Publicz­no­ści (pomysł na rok następny!!!)  oraz dużo zdro­wego śmie­chu, to zasługa akto­rów tego teatru. Dzię­ku­jemy i cze­kamy na wię­cej! Jestem pod wra­że­niem nie­zwy­kłego entu­zja­zmu rodzi­ców i nauczy­cieli. Ta radość z otrzy­ma­nych nagród, wyraz dumy na twa­rzach rodzi­ców wystę­pu­ją­cych dzieci?..Warto tam być dla tego widoku.  Widząc to wszystko mam poczu­cie dobrze speł­nio­nego obo­wiązku. I chce mi się już zaczy­nać przy­go­to­wa­nia do kolej­nego, VIII już Wierszowiska.

Były też oczy­wi­ście łzy i smutne, zawie­dzione miny, bo nie­stety tak jak w każ­dym kon­kur­sie obok nagro­dzo­nych byli rów­nież ci, któ­rzy nagród ani miejsc nie zdo­byli. Myślę jed­nak, ze jest to dobra oka­zja do nauki tego, ze nie zawsze można wygrać i jak pora­dzić sobie z tym fak­tem. Co roku pisze o waż­nej roli rodzi­ców i nauczy­cieli w takich przy­pad­kach. Nasza rola jest pomoc dzie­ciom zro­zu­mieć ten przy­kry fakt życiowy i zmo­ty­wo­wać do jesz­cze lep­szej pracy w przy­go­to­wa­niach do roku następ­nego. A na efekty można popa­trzeć na sce­nie! Co rok pre­zen­ta­cje sa coraz wspanialsze!!!!

Bar­dzo milym akcen­tem na zakoń­cze­nie była moż­li­wość spo­tka­nia się z auto­rami piek­nych ksią­żek dla dzieci, Ania i Łuka­szem Deb­skimi. Ich wkład i zaan­ga­żo­wa­nie w orga­ni­za­cje Wier­szo­wi­ska jest naprawde ogromny. Oboje przez caly rok poma­gaja mi w przy­go­to­wa­niach do kolej­nych spotkan.

Bar­dzo dzię­kuję w imie­niu organizator¢w naszym spon­so­rom. Sto­wa­rzy­sze­nie Wsp¢lnota Pol­ska w War­sza­wie, Polsko-Niderlandzkie Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ralne, Sto­wa­rzy­sze­nie Eks­per­tów Pol­skich w Holan­dii STEP oraz Amba­sada RP w Hadze, to orga­ni­za­cje, bez któ­rych trudno byłoby przy­go­to­wać Wier­szo­wi­sko. Dzię­ku­jemy w imie­niu dzieci, rodzi­ców i nauczy­cieli! Gra­tu­luje w imie­niu organizator¢w WSZYSTKIM, któ­rzy poja­wili się w Malden

11 marca 2007. I dzię­ko­wać  Wam wszyst­kim za ogrom pracy wło­żony w przy­go­to­wa­nie tego dnia razem z orga­ni­za­to­rami nie prze­stanę jesz­cze długo. Moje ukłony dla każ­dego  z osobna.

Graag wil­len wij de beman­ning — direc­tie, tech­nici en bar mede­wer­kers van Mal­den­stijn har­te­lijk bedan­ken. Jul­lie heb­ben ons enorm gehol­pen tij­dens de orga­ni­sa­tie van het Festi­val en heb­ben gezorgd voor een soepel en fijn ver­loop van het  gehele gebeu­ren. DANK JULLIE WEL!

Ook wil­len we een paar woor­den rich­ten aan het Neder­land­sta­lige publiek van ons Festi­val. Wat fijn dat jul­lie er waren!  Om jul­lie kin­de­ren te onder­steu­nen en/of om gewoon bij ons te zijn en te genie­ten van alle door de kin­de­ren uit­ge­vo­erde cre­aties. Knap– zo lang vol­ho­uden luiste­rend naar gedich­ten –in min of meer een vre­emde Poolse taal– .  Bedankt voor jul­lie komst!

W imie­niu Zarządu Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii,
Mał­go­rzata Evertse-Smółka

wierszowisko 2006 wierszowisko 20062 wierszowisko 20063 wierszowisko 20064

2007-wiersz pt Fryzjer wiersz pt Fryzjer -2

 

więcej zdjęć pod linkiem:

http://public.fotki.com/m_birlet/birlet_new_photos/2007-03-11-vii-wier/page2.html