Hymn Wierszowiska

Regulamin

Wierszowisko czyli cykliczny Festiwal Polskiej Poezji dla dzieci – regulamin

§ 1 ORGANIZATOR


Organizatorem Festiwalu polskiej poezji dla dzieci zwanego dalej WIERSZOWISKIEM jest Forum Polskich Szkół w Holandii a koordynatorami całości są p. Małgorzata Smółka i p. Tomasz Karawajczyk.

§ 2 CELE WIERSZOWISKA

WIERSZOWISKO ma na celu popularyzację polskiej poezji wśród dzieci i młodzieży oraz integrację polskiego środowiska oświatowego na terenie Holandii.

§ 3 ZASADY OGÓLNE

Sposób prowadzenia konkursu, temat, termin, czas i regulamin określa organizator. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy regulamin, który dostępny jest u organizatora.

Organizator powołuje osoby kontaktowe i odpowiedzialne za koordynowanie WIERSZOWISKA. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia i publikowania zdjęć uczestników Wierszowiska.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA

1. WIERSZOWISKO przeznaczone jest dla uczniów szkół społecznych i ośrodków polonijnych zrzeszonych u Organizatora na terenie Królestwa Niderlandów. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w WIERSZOWISKU przedstawicieli polonijnych środowisk szkolnych z innych krajów.

2. Przesłuchania odbywają się w dwóch kategoriach:
to jest kategoria występ indywidualny
podzielony na trzy grupy wiekowe oraz kategoria zbiorowa zwana dalej występem zbiorowym szkoły.

3. Czas prezentacji w kategoriach indywidualnych nie może przekraczać 5 minut a o kolejności prezentacji decyduje data nadesłania zgłoszenia. W kategorii występ zbiorowy czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut a rozstawienie scenografii nie może trwać dłużej niż 5 minut. Jury zastrzega sobie prawo odejmowania punktów za czas rozkładania i
demontowania inscenizacji na scenie przed i po występie.

4. Chętnych do udziału w występie można zgłaszać według następujących kategorii
 wiekowych:

a. Kategoria indywidualna:

  • od 4 do 6 lat
  • od 7 do 9 lat
  • od 10 do 13 lat

O przydziale do kategorii wiekowej decyduje ukończony wiek uczestnika w dniu odbycia się Wierszowiska. Ilość reprezentantów poszczególnych placówek oświatowych w 
obrębie wspomnianych wyżej grup wiekowych określa następujące prawo:

  • 2 uczestników: szkoły liczące do 20 uczniów
  • 3 uczestników: szkoły liczące od 20 do 50 uczniów
  • 4 uczestników: szkoły liczące więcej niż 50 uczniów
* Uczestnicy indywidualni mogą brać udział w kategorii zbiorowej

b. Występ zbiorowy szkoły:

– Kategoria zbiorowa

Ilość osób reprezentujących szkołę (placówkę oświatową) w tej kategorii nie może przekroczyć 15 uczestników. Każda szkoła może przygotować tylko jeden występ zbiorowy.

§ 5 ZASADY POWOŁYWANIA JURY I KRYTERIA OCENY

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora
 Jury. Organizator zastrzega sobie prawo do powołania niezależnych członków Jury.

2. Jury ocenia występy dzieci, przyznając od 1 do 5 punków, według następujących 
kryteriów:
a. Walory aktorskie, czyli: dykcja, modulacja głosu, mimika, gesty, ruch sceniczny.
b. Oryginalność interpretacji.
c. Scenografia, wykorzystanie rekwizytów w prezentowanym występie.
d. Zgodność treści z tematem Wierszowiska.
e. Ogólny wyraz artystyczny, zwany dalej ogólnym wrażeniem.

3. Wierszowisko jest imprezą recytatorską, występy typu playback lub soudmixshow nie będą
 podlegały ocenom Jury.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest
ostateczna i niepodważalna.

§ 6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureaci obu kategorii otrzymują nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy i medale.

§ 7 ZASADY ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia wzięcia udziału w imprezie prosimy nadsyłać na adres: wierszowisko@fpsn.nl
 w zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji
1. imię i nazwisko dziecka
2. szkoła
3. wiek
4. tytuł i autora prezentowanego utworu
5. rodzaj kategorii

§ 8 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przesłanie zgłoszenia dziecka jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i zgodą na przetwarzanie i publikację przez Forum Polskich Szkół w Holandii zdjęć z Festiwalu wykonanych tego dnia na terenie teatru w Malden.

FORUM POLSKICH SZKÓŁ W HOLANDII

§ 9 UWAGI KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian.