Hymn Wierszowiska

2014 Wierszowisko

Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii orga­ni­zuje cykliczny Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko

plakat_W_2014

Czym jest Wierszowisko?

Dla nas, osób zwią­za­nych z FPSN, jest to nie­zwy­kłe wyda­rze­nie. Co roku, jed­nego dnia, na jed­nej sce­nie, spo­ty­kają się ucznio­wie naszych szkół. Spę­dzamy ze sobą cały dzień, pozna­jemy się, rywa­li­zu­jemy ze sobą, ale i uczymy się od sie­bie, zaprzy­jaź­niamy. Podobno nazywa się to fachowo inte­gra­cją środo­wi­ska polonijnego.

Kto może wziąć udział w Wierszowisku?

W Wier­szo­wi­sku mogą wziąć udział dzieci od 4 do 13 lat z pol­skich szkó­łek zrze­szo­nych w Forum Pol­skich Szkół w Holandii.

W jed­nej sali zbiera się naj­cen­niej­sza ener­gia, jaką nasza wspól­nota ma w oso­bach dzieci, mło­dzieży i ich opie­ku­nów. Wszy­scy chcą być razem, mówić po pol­sku, pozna­wać pol­ską lite­ra­turę, jak naj­pięk­niej mówić po pol­sku. Poka­zu­jemy kolej­nym poko­le­niom, że język pol­ski, cho­ciaż trudny, jest rów­nież języ­kiem nie­zwy­kle pięk­nym. Nie można prze­ka­zać tego lepiej niż poprzez tek­sty Brze­chwy, Tuwima i mniej lub bar­dziej zna­nych pol­skich poetów, któ­rzy tak pięk­nie pisali i piszą dla dzieci. Obec­nie wszy­scy skarżą się na znie­czu­licę, na brak moty­wa­cji, na brak czasu i na wiele innych rze­czy. Dla­tego fakt, że co roku spo­ty­kają się wszy­scy razem na kolej­nym Festi­walu jest tak wyjąt­kowy. Nikomu nie szkoda czasu na to, żeby poćwi­czyć z dziećmi w domu, przy­go­to­wać je do swo­jej roli, zro­bić deko­ra­cje, uszyć kostiumy. A dziecko raz zara­żone bak­cy­lem Wier­szo­wi­ska, nie pozbywa się go tak szybko. Dla­tego też absol­wenci, pro­szą, aby pamię­tać o nich przy obsa­dach ról do kolej­nych wystę­pów. Zasady naszego Festi­walu udo­stęp­ni­li­śmy Macie­rzy Pol­skiej w Lon­dy­nie, która zor­ga­ni­zo­wała swoje pierw­sze Wier­szo­wi­sko na Wyspach Bry­tyj­skich w maju 2012.

Info_2014