Hymn Wierszowiska

Organizatorzy

Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii

Koordynacja organizacji Wierszowiska jest w rękach zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii.

Logo FPSN

Kontakt: info@wierszowisko.com
Dla sponsorów: reklama@wierszowisko.com
 
W dniu 30 września 1995 roku powstała orga­ni­za­cja pod nazwą Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii.

Celem sto­wa­rzy­sze­nia jest pie­lę­gno­wa­nie i krze­wie­nie języka, kul­tury i tra­dy­cji pol­skich, głów­nie poprzez dydak­tyczne i orga­ni­za­cyjne wspie­ra­nie pol­skich szkół dzia­ła­ją­cych na tere­nie Holandii.

Forum Pol­skich Szkół orga­ni­zuje szko­le­nia dla nauczy­cieli uczą­cych języka pol­skiego, pomaga w wybo­rze mate­ria­łów dydak­tycz­nych wyda­wa­nych w Polsce.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań, jakie sta­wia przed sobą Forum, jest inte­gra­cja środo­wi­ska szkół pol­skich dzia­ła­ją­cych na tere­nie Niderlandów. Orga­ni­zo­wane są imprezy kul­tu­ralne dla dzieci i mło­dzieży, mające na celu pie­lę­gno­wa­nie i upo­wszech­nia­nie boga­tej pol­skiej kultury.

Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii jest otwarte dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i czu­ją­cych więź z języ­kiem, kul­turą i tra­dy­cją polską.

Człon­kami zwy­czaj­nymi Forum są pol­skie szkoły sobot­nie, które posia­dają swój indy­wi­du­alny model orga­ni­za­cyjny, zależny od woli zarządu szkoły i oparty na zasa­dzie posza­no­wa­nia róż­no­rod­no­ści prze­ko­nań poli­tycz­nych i religijnych. Osoby indy­wi­du­alne pra­gnące przy­stą­pić do Forum Pol­skich Szkół otrzy­mują sta­tus członka sym­pa­tyka z gło­sem doradczym.

Mając na wzglę­dzie przy­ja­zne sto­sunki łączące Pola­ków i Holen­drów, Sto­wa­rzy­sze­nie wspiera dzia­ła­nia słu­żące wza­jem­nemu pozna­niu się, tole­ran­cji i zro­zu­mie­niu mię­dzy spo­łe­czeń­stwami obu krajów. Idea roz­sze­rza­nia współ­pracy mie­dzy środo­wi­skami pol­skimi i holen­der­skimi jest niezwykle ważna.
www.fpsn.nl
 
Organizatorzy w latach 2021-2023

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii w składzie:

Agnieszka Lonska

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Katarzyna Kiszkiel

Marta van der Haagen

Renata Truś
 
Organizatorzy w latach 2015-2020

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii w składzie:

Agnieszka Lonska

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Katarzyna Kiszkiel

Marta van der Haagen
 
Koordynatorzy w latach 2000-2015

Małgorzata Smółka

Pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku Pedagogika Kulturalno-Oświatowa, fakultet teatralny. W Holandii jest od 1995 roku. Pracowała m.in. w Polskiej Szkole im. Ireny Kwiatkowskiej w Nijmegen. Przez kilka lat wspierała Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii- społecznej organizacji, skupiającej sobotnie szkoły społeczne, działające na terenie Holandii od 1996 roku. Od 1999 roku organizowała Wierszowisko czyli Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci.

W październiku 2010 roku założyła Fundację MMusic Polsko-Holenderskie Biuro koncertowe i Impresariat. Do celów Fundacji należy w szczególności: popularyzacja polskiej muzyki jazzowej na terenie Królestwa Niderlandów oraz krajów ościennych oraz popularyzacja holenderskiego jazzu na terenie Polski. MMusic reprezentuje obecnie następujących muzyków i zespoły: Franz von Choosy, Cezary Konrad, Dorota Miśkiewicz, Włodek Pawlik, Łukasz Pawlik, Maurits Roes, Filip Wojciechowski. www.mmusic.eu

Laureatka Polonusa 2014

Tomasz Karawajczyk

Urodził się w Legnicy, wykształcenie Wyższe magisterskie zdobyte we Wrocławiu na PWT, ukończył tam również podyplomowe studia dziennikarskie. Jedną trzecią swojego życia spędził w Holandii, gdzie prowadził własne studio graficzne.

Z Wierszowiskiem związany od 2003 roku. Silnie zaangażowany w środowiskach polonijnych na rzecz krzewienia języka polskiego i kultury polskiej poprzez promocję i organizację spotkań ze znanymi osobami, gośćmi z Polski i całego świata. W społeczności rotterdamskiej obecny od 2004 roku, najpierw jako wiceprzewodniczący szkoły, nauczyciel i grafik, a po przeprowadzce do Arnhem przyjaciel i webmaster Niderlandzko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji.

Do 2013 roku wspierał Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii i reprezentował Europę Zachodnią w Radzie Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, jako organ doradczy i opiniotwórczy. Wyniesione doświadczenie z pracy w społecznych szkołach polonijnych wykorzystał w pracach nad tworzeniem internetowego programu metodycznego “Włącz Polskę” dla nauczycieli i rodziców poza granicami Polski.

Laureat Polonusa 2012

Ela Rodenburg

Pochodzi z Lublina, gdzie skończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marie Curie- Skłodowskiej. W 1995 roku przyjechała do Holandii. Mieszka z rodziną w Tilburgu. W latach od 2003 do 2008 pracowała miedzy innymi w Zarządzie Polskiej Szkoły w Tilburgu, najpierw jako skarbnik a od 2006 jako przewodnicząca. W latach 2010-2014 aktywna jako vice-przewodnicząca Fundacji PLON (Polska Platforma Porozumiewawcza w Holandii). Aktywnie uczestniczy w w życiu Polonii w Holandii oraz w debatach na temat bezpieczeństwa i warunków pracy naszych rodaków w Holandii.

Joanna Hoppe

Zajmowała się kontaktami z darczyńcami Wierszowiska.