Hymn Wierszowiska

2013 Wierszowisko

Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii zapra­sza do wzię­cia udziału w XIII Festi­walu Pol­skiej Poezji dla Dzieci – Wier­szo­wi­sko 2013, który odbę­dzie się 24 marca 2013 o godz. 12.00 w Malden.

Czym jest Wier­szo­wi­sko?
Dla nas, osób zwią­za­nych z FPSN, jest to nie­zwy­kłe wyda­rze­nie. Jed­nego dnia, na jed­nej sce­nie, spo­ty­kają się ucznio­wie naszych szkół. Spę­dzamy ze sobą cały dzień, pozna­jemy się, rywa­li­zu­jemy ze sobą, ale i uczymy się od sie­bie, zaprzy­jaź­niamy. Podobno nazywa się to fachowo inte­gra­cją środo­wi­ska polo­nij­nego.

Kto przy­jeż­dża na Wier­szo­wi­sko?

W jed­nej sali zbiera się naj­cen­niej­sza ener­gia, jaką nasza wspól­nota ma w oso­bach dzieci, mło­dzieży i ich opie­ku­nów. Wszy­scy chcą być razem, mówić po pol­sku, pozna­wać pol­ską lite­ra­turę, jak naj­pięk­niej mówić po pol­sku. Poka­zu­jemy kolej­nym poko­le­niom, że język pol­ski, cho­ciaż trudny, jest rów­nież języ­kiem nie­zwy­kle pięk­nym. Nie można prze­ka­zać tego lepiej niż poprzez tek­sty Brze­chwy, Tuwima i mniej lub bar­dziej zna­nych pol­skich poetów, któ­rzy tak pięk­nie pisali i piszą dla dzieci. Obec­nie wszy­scy skarżą się na znie­czu­licę, na brak moty­wa­cji, na brak czasu i na wiele innych rze­czy. Dla­tego fakt, że co roku spo­ty­kają się wszy­scy razem na kolej­nym Festi­walu jest tak wyjąt­kowy. Nikomu nie szkoda czasu na to, żeby poćwi­czyć z dziećmi w domu, przy­go­to­wać je do swo­jej roli, zro­bić deko­ra­cje, uszyć kostiumy. A dziecko raz zara­żone bak­cy­lem Wier­szo­wi­ska, nie pozbywa się go tak szybko. Dla­tego też absol­wenci, pro­szą, aby pamię­tać o nich przy obsa­dach ról do kolej­nych wystę­pów. Zasady naszego Festi­walu udo­stęp­ni­li­śmy Macie­rzy Pol­skiej w Lon­dy­nie, która zor­ga­ni­zo­wała swoje pierw­sze Wier­szo­wi­sko na Wyspach Bry­tyj­skich w maju 2012.

Kiedy i gdzie odbywa się Wier­szo­wi­sko?

XIII Festi­wal Pol­skiej Poezji Dzie­cię­cej, któ­rego tema­tem jest „Wesołe wier­szyki, śmieszne żarciki” odbę­dzie się dnia 24 marca 2013 w Kul­tu­ral­nym Cen­trum Mal­den­ste­ijn w Mal­den k. Nij­me­gen o godzi­nie 12.00. Zapre­zen­tują się, recy­tu­jąc pol­ską poezję, ucznio­wie z dzie­wię­ciu pol­skich szkół, zrze­szo­nych w Forum, w wieku od 4 do 13 lat oraz zapro­szeni goście. Łącznie na sce­nie teatru wystąpi około 100 dzieci! Odbędą się występy dzieci w czte­rech kate­go­riach wie­ko­wych Indywidualnych:

 • od 4 do 6 lat
 • od 7 do 9 lat
 • od 10 do 13 lat

W kate­go­rii Przed­sta­wie­nie Zbio­rowe wystą­pią przed­sta­wi­ciele 13 szkół pol­skich na tere­nie Kró­le­stwa Nider­lan­dów. Oce­niać wszyst­kie występy będzie wspa­niałe Jury w składzie:

 • Barbara Borys-Damięcka – Senator RP, przewodnicząca Jury
 • Małgorzata Pacek – Konsul Ambasady RP w Hadze
 • Łukasz Wierzbicki – autor książek dla dzieci, podróżnik
 • Waldemar Pankiw – przedstawiciel PNKV
 • Agnieszka Glapiak-Przytula – sekretarz, sympatyk FPSN

Czy coś nowego będzie w tym roku?
W tym roku Orga­ni­za­to­rzy zadbali o kilka nie­spo­dzia­nek, jedną z nich będzie Beata Ściba­kówna, pol­ska aktorka teatralna i fil­mowa, która z dziećmi będzie pro­wa­dziła Wierszowisko.

Wierszowisko prowadzą:

 • Beata Ścibakówna – polska aktorka teatralna i filmowa, gość specjalny
 • Karolina Aerts – Polska Szkoła Eindhoven
 • Tomasz Karawajczyk – współkoordynator Wierszowiska

Czy coś jesz­cze jest w Mal­den tego dnia?
W trak­cie trwa­nia imprezy odbę­dzie się rów­nież uro­czy­ste roz­da­nie nagród dla zwy­cięz­ców Kon­kursu Pla­stycz­nego, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez FPSN przy współ­pracy z Pol­ską Szkołą w Bre­dzie a któ­rego tema­tem jest „Malar­stwo holen­der­skie na wesoło” czy­taj więcej…

Gdzie można o Was dowie­dzieć się wię­cej?
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje można zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.fpsn.nl i www.wierszowisko.com lub pod nume­rem tele­fonu +31(0)610 388 521. Wszel­kie pyta­nia pro­simy kie­ro­wać rów­nież na adres: wierszowisko@fpsn.nl

Mał­go­rzata Smółka i Tomasz Karawajczyk

już po…

TRZYNASTY FESTIWAL POLSKIEJ POEZJI DLA DZIECI UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY!

Przynajmniej oficjalnie. Na ten moment przez cały rok pracuje sztab ludzi. Wszystko po to, aby nasi uczniowie mogli zaprezentować na scenie to, co w polskiej literaturze dla dzieci mamy najlepszego. Poziom prezentacji z roku na rok coraz wyższy ale zostaje to, co dla organizatorów najważniejsze – przyjemność i duma z wzięcia udziału w Wierszowisku. Cieszy nas to niezmiernie. Dolozymy wszelkich staran, aby te odczucia nie zmieniły się w nadchodzących latach. Tak jak każdego roku, pojawiają się uwagi, wątpliwości powracają te same kwestie, poruszane przez nowych uczestników na które niestety do tej pory nikomu dobrego sposobu znaleźć się nie udało „Za długo”, „Rozdawanie nagród skrócić… ale dekorować każde dziecko indywidualnie!”, „Niektóre występy grupowe trwają zdecydowanie za długo”, „Nagrody nie do końca spełniają oczekiwania uczestników… i można tak wymieniać jeszcze długo. Są to jak najbardziej (w większości słuszne uwagi i wątpliwości jednak jak znaleźć ten złoty środek. Wierszowisko jak najbardziej może trwać krócej. Pod warunkiem, że wszystkie szkoły zgodzą się na to, żeby wystawiać tylko po jednym uczestniku do każdej kategorii wiekowej. I jeśli wszystkie szkoły będą trzymały się regulaminu i po maksymalnie 10 minutach „zbiorówki” zejdą ze sceny ustępując miejsca następnym. Chciałam zaznaczyć, że szkół jest 13 i teoretycznie, pewnego razu, w występie grupowym mogą zechcieć wystąpić wszystkie. Czy trzeba będzie odmawiać?! Chcemy dać szanse wykazać się wszystkim ale jest to organizacyjnie nie do zrealizowania. Tak jak tworząc coraz więcej dodatkowych nagród aby każdy jakąś zdobył mija się z celem. Przynajmniej z celem tej imprezy. To jest konkurs a w konkursie są ci, którzy wygrywają i ci, którym tym razem się nie udało wygrać. Za to szanse maja za rok! Na miejsca exequvo i wyróżnienia organizatorzy zgadzają się tylko na usilne naciski jury. I może się to nie podobać można się z tym nie zgadzać ale cóż takie jest prawo organizatorów. Tylko że dyskutować o tym warto jak najbardziej. A już podpowiadać ciekawe rozwiązania usprawniające przebieg festiwalu jak najbardziej! Dlatego tak bardzo jesteśmy wdzięczni za wszystkie maile, telefony z uwagami bo tylko wtedy możemy ciągle nasza imprezę ulepszać.

Zamykam oczy i przypominam sobie głosy dzieci, przepiękne stroje, zabawne rozwiązania radość z medalu czy nagrody, duma w oczach rodziców i nauczycieli… I wtedy pojawia się to słodkie poczucie spełnienia. Warto było przepracować tyle godzin, poświęcić wiele weekendów i wieczorów, napisać setki maili i wykonać jeszcze więcej telefonów. Po prostu warto. Wierze w to, że udział w Wierszowisku zostanie w pamięci naszych dzieci na długo. Że będą to później wspominać, i że będą to dobre wspomnienia.

Tak jak każdego roku, nie może obyć się bez długiej listy podziękowań. To dla mnie bardzo ważne aby jeszcze raz ukłonić się tym, bez których nie udałoby mi się wypracować tej marki, jaką już ma nasze Wierszowisko. I dlatego:
Tomkowi Karawajczykowi za tak wiele, że nie starczy miejsca w tym artykule. Bez niego wyglądałoby to o wiele smutniej i dużo mniej profesjonalnie. A także dla Ani Karawajczyk za niebywałą wyrozumiałość i cierpliwość oraz dla Emilki, Filipa i Hani Karawajczyk.

Dla Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii za ogrom pracy i wsparcia w tym projekcie. Wierszowisko jest Forumowe i istnieje właśnie dzięki tej organizacji.
Dla Eli Rodenburg za niezwykłą umiejętność łagodnego rozwiązywania tych mniejszych i większych problemów za festiwalowymi kulisami. Bez niej ugrzęzłabym na długo nie raz, nie dwa. Dziękuję ci Elu z całego serca!
Dla Pani Senator Barbary Borys-Damięckiej i jej Biura Senatorskiego, za nieustające wsparcie naszego projektu, reklamowanie go w rożnych środowiskach, za dobre słowo, krytyczne oko, za poświęcaną energię i za przemiłe gesty uznania za nasza prace. Dla mnie to prawdziwy zaszczyt.
Dla Pani Konsul Małgorzaty Pacek za wielkie wsparcie ze strony Ambasady RP w Hadze i za niezwykłą determinację w dotarciu do Malden w miniona niedziele!
Dla Agnieszki Glapiak-Przytuły, Agaty Skwarek za tegoroczne „ogarniecie mojego frontu domowego” a dla Ramsesa Duin za poświęcenie całego weekendu dla naszych gości specjalnych. Dank je wel Ramses!
Dla pani Beaty Ścibakówny za profesjonalizm, którego będą nam teraz zazdrościli wszyscy organizatorzy podobnych imprez w Europie! Swoja osoba dodała naszemu festiwalowi wyjątkowego uroku i mamy nadzieje, że nie była to jednorazowa przygoda.
Dla Karoliny Aerts za odwagę podjęcia się nowego wyzwania. Chcemy coraz częściej zapraszać uczestników Festiwalu do podejmowania się innych zadań, występowania w innych rolach. Niech to będzie naprawdę wasz Festiwal!
Dla Jury, które wywiązało się z niezwykle trudnego zadania wręcz rewelacyjnie. Dziękuję za ten ogrom pracy, który włożyliście w ocenianie naszych uczestników.
Dla Łukasza Wierzbickiego za wielkie zaangażowanie, jego niezwykle książkowe opowieści, za przyjazd z Polski na kilka godzin, aby obejrzeć występy naszych dzieci.
Dla naszych wszystkich darczyńców, bez których nie mielibyśmy żadnych szans!
Dla WSZYSTKICH występujących! To prawdziwa przyjemność moc oglądać was na tej scenie.
Dla nauczycieli i rodziców, za wielki trud, włożony w przygotowanie naszych mniejszych i większych aktorów. KŁANIAM SIĘ WAM BARDZO NISKO!

Dla Magdy Domańskiej za wsparcie, czytanie scenariusza z niezwykłą uwaga, cierpliwość i trafne uwagi.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia XIII Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci Wierszowisko 2013. Bardzo dziękuję i liczę na Was za rok.

A tymczasem zmęczona ale szczęśliwa udaje się na spoczynek z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Mam nadzieje, ze spotkamy się na kolejnym Wierszowisku.

Wyniki XIII Wierszowiska

Kategoria indywidualna: – od 4 do 6 lat
I-miejsce Ella Oślizło Polska Szkoła w Tilburgu
II-miejsce Sylia Saidani Polskie Centrum Edukacji i Kultury
„Lokomotywa” w Amsterdamie
Marysia Vennix Polskie Centrum Edukacji i Kultury
„Lokomotywa” w Amsterdamie
III-miejsce Maja Krysińska Polska Szkoła w Oss
Jessica Post Polska Szkoła w Schiedam – Rotterdam
Wyróżnienie Oliwia Obadowska Polska Szkoła w Oss
Kai Heitberg Polskie Centrum Edukacji i Kultury
„Lokomotywa” w Amsterdamie
Kategoria indywidualna: – od 7 do 9 lat
I-miejsce Veronica Ploch Polskie Centrum Edukacji i Kultury
„Lokomotywa” w Amsterdamie
II-miejsce Basia Walorska Polska Szkoła w Oss
Lilianna Perczyńska Polska Szkoła w Den Haag
III-miejsce Jagoda Kamińska Polska Szkoła w Den Haag
Ada van der Haagen Polskie Centrum Edukacji i Kultury
„Lokomotywa” w Amsterdamie
Wyróżnienie Zosia Fennema Polskie Centrum Edukacji i Kultury
„Lokomotywa” w Amsterdamie
Pola Kruger Polska Szkoła w Eindhoven
Dawid Kiszkiel Polska Szkoła w Tilburgu
Kategoria indywidualna: – od 10 do 13 lat
I-miejsce Piotr van Dijk Polska Szkoła w Schiedam – Rotterdam
II-miejsce Natalka van Dijk Polska Szkoła w Schiedam – Rotterdam
III-miejsce Viktoria Dura Polska Szkoła w Utrecht
Wyróżnienie Sabrina Klotz Polska Szkoła w Eindhoven
Gerard Steur Polska Szkoła w Utrecht
Nagroda Łukasza Wierzbickiego Karolina Aerts Polska Szkoła w Eindhoven
Kategoria występ zbiorowy
I-miejsce Polska Szkoła w Schiedam – Rotterdam
II-miejsce Polska Szkoła w Eindhoven
III-miejsce Polskie Centrum Edukacji i Kultury
“Lokomotywa” w Amsterdamie
Nagroda Konsula Polska Szkoła w Nijmegen

Relacja w TVP Polonia link…

Zdjęcia fot. Justyna Kabała link…

Zdjęcia fot. Gosia Lubbers link…

Filmik ze zdjęciami fot. Gosia Lubbers link…