Hymn Wierszowiska

2011 Wierszowisko

Już po… już po raz jedenasty!

Tym razem nie będę się roz­pi­sy­wać. Naj­waż­niej­sze jest to, co wszy­scy wczo­raj zoba­czy­li­śmy, prze­ży­li­śmy. Wra­że­nie zosta­nie a opi­sy­wa­nie tego z chę­cią zosta­wi­ła­bym komuś, kto naprawdę pięk­nie potrafi ubrać w słowa to, co działo się 13 marca 2011 na w Kul­tu­ral­nym Cen­trum w Mal­den koło Nij­me­gen. Ale tymczasem….

W XI Festi­walu Pol­skiej Poezji dla Dzieci, Wier­szo­wi­sko 2011 wzięło udział 92 uczniów sobot­nich szkół polo­nij­nych na tere­nie Holan­dii, Bel­gii i Nie­miec.  Tym samym, nasz Festi­wal można już ofi­cjal­nie nazwać festi­wa­lem mię­dzy­na­ro­do­wym! Dla tych, któ­rzy obecni byli na naszym pierw­szym spo­tka­niu w 1999 roku w Ein­dho­ven, jest to z pew­no­ścią bar­dzo miła nie­spo­dzianka. Kto by pomy­ślał, że będziemy się spo­ty­kać aż tyle lat…..

Tema­tem tego­rocz­nej edy­cji festi­walu orga­ni­zo­wa­nego przez Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii było „Znasz-li ten kraj”.  Ucznio­wie od 3 do 13 lat dosko­nale pora­dzili sobie z tym cyta­tem Adama Mic­kie­wi­cza. Na sce­nie zoba­czy­li­śmy piękny Pol­ski kra­jo­braz, nasze rzeki, morze, góry, naj­słyn­niej­sze mia­sta, naj­wy­bit­niej­szych Pola­ków, piękny folk­lor i sporo histo­rii, z któ­rej możemy być prze­cież dumni. Usły­sze­li­śmy słowa naj­wspa­nial­szych pol­skich poetów w cudow­nym wyko­na­niu uczniów pol­skich szkół z Bredy, Ein­dho­ven, Gro­nin­gen, Hagi, Oss, Mete­rik, Rot­ter­damu, Til­burga, Utrechtu a także z pol­skich szkoł w Bruk­seli i Dus­sel­dorfu. Ukłony dla wszyst­kich wystę­pu­ją­cych! Należą się Wam ogromne brawa za waszą pracę i odwagę.

Głę­bo­kie ukłony dla wszyst­kich nauczy­cieli i rodzi­ców, któ­rzy przy­go­to­wy­wali do tych wystę­pów naszych mło­dych akto­rów.  Bez waszej pracy, zaan­ga­żo­wa­nia nie mogli­by­śmy usły­szeć tylu pięk­nych pre­zen­ta­cji. Dzię­kuje Wam z całego serca.

Tego­roczne Wier­szo­wi­sko miało piękną oprawę gra­ficzną, powstała osobna strona inter­ne­towa z infor­ma­cjami na temat festi­walu, poja­wi­li­śmy się na Face­bo­oku, ale przede wszyst­kim, mogli­śmy nagro­dzić nasze młode talenty wspa­nia­łymi nagro­dami. To wszystko, dzięki spon­so­rom, bez któ­rych byłoby nam naprawdę bar­dzo trudno zor­ga­ni­zo­wać cokol­wiek. Nie będę ich wszyst­kich tutaj wymie­niać. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje można zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej na którą ser­decz­nie zapra­szamy: www.fpsn.nl/wierszowisko/ O jed­nej oso­bie jed­nak chcia­ła­bym wspo­mnieć. Wyrazy naj­więk­szej wdzięcz­no­ści dla Pani Sena­tor RP Bar­bary Borys — Damięc­kiej i jej biura sena­tor­skiego. Po raz kolejny oka­zuje się, że jedna osoba, nawet tak drobna, może mieć siłę spraw­czą nie do oce­nie­nia i opi­sa­nia. Dziękujemy!!!

Koń­cząc już, chciał­bym podzie­lić się z Wami moją naj­więk­szą rado­ścią z XI Wier­szo­wi­ska. Bar­dzo mnie ucie­szył fakt, ze widow­nia zapeł­niona była cał­ko­wi­cie od samego początku imprezy! Że słu­cha­li­śmy, okla­ski­wa­li­śmy się nawza­jem, ze podzi­wia­li­śmy uczniów innych szkół.  Jestem dumna, bo publicz­ność była wczo­raj naprawdę wyśmie­nita!  W następ­nym roku posta­ramy się jesz­cze tylko, żeby nie wycho­dzić tłu­mem od razu po otrzy­ma­niu nagrody, ale zostać naprawdę do końca, bo Juro­rom i orga­ni­za­to­rom jest cza­sami przy­kro, że mówią dzię­kuje i do widze­nia do tło­czą­cych się przy wyj­ściu ple­ców tej wspa­nia­łej publicz­no­ści a ostat­nich nagro­dzo­nych okla­skuje już tylko połowa tejże widowni, ale jestem pewna, że za rok będzie już zupeł­nie inaczej!

I skoro o orga­ni­za­to­rach mowa…. Chcia­łam zazna­czyć i przy­po­mnieć, ze orga­ni­za­to­rem Wier­szo­wi­ska jest Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii a całość imprezy przy­go­to­wała wyjąt­kowo zdolna grupa orga­ni­za­cyjna, czyli: Ste­fan Zaczkie­wicz, Magda Dijk­stra, Tomasz Kara­waj­czyk, Ela Roden­burg, Woj­tek Cecherz.  Oraz niżej pod­pi­sana, w chwili obec­nej bar­dzo zmę­czona, ale jesz­cze bar­dziej szczę­śliwa z kolej­nego uda­nego Festi­walu Pol­skiej Poezji dla Dzieci,

Mał­go­rzata Evertse-Smółka


Wyniki

XI Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko 2011 : “Znasz-li ten kraj…”

w kate­go­rii (3–6 lat)

1. Maja Bart­czak — Rot­ter­dam
2. Ola Sasin — Haga
3. ex aequo Basia Walor­ska — Ein­dho­ven oraz Kac­per Jabłoń­ski — Belgia
Wyróż­nie­nia:
Rok­sana Macie­jew­ska — Haga
Kaja Sło­wi­kow­ska — Haga
w kate­go­rii (7–9 lat)

1. Piotr van Dijk — Rotterdam
2. ex aequo Igor Szczerba — Til­burg oraz Vic­to­ria Cwienk — Dusseldorf
3. ex aequo Adrianna Boer­land — Utrecht oraz Eliza Goed­koop — Haga
Wyróż­nie­nia:
Oli­wia Witek — SPK Haga
Gerard Steur — Utrecht
w kate­go­rii (10–13 lat)

1. Natalka van Dijk — Rotterdam
2. ex aequo Emilka Kara­waj­czyk — Oss oraz Liza Han­dzie­wicz — Rotterdam
3. Patry­cja Kołodko — Belgia
Wyróż­nie­nia:
Alex Ockhu­izen — Utrecht
w kate­go­rii występ zbiorowy:
I miej­sce otrzy­mało przed­sta­wie­nie Szkoły w Utrech­cie pt. “Nad morzem” Doroty Gel­l­ner i innych autorów.
Wystę­pu­jący to:
 • Adriana Boer­land
 • Maja Boer­land
 • Mar­lena Boerland
 • Zuzanna Boer­land
 • Sofia Steur
 • Gerard Steur
 • Aron Ockhu­izen
 • Alex Ockhu­izen
 • Robert Eggen­kamp
II  miej­sce otrzy­mała minia­tura teatralna Szkoły w Rot­ter­da­mie pt. „Jak Boruta Pol­skę poznawał” tekst : Aneta Nowo­ryta reży­se­ria : Agata Bartnik.Występujący to:

 • Maja Bart­czak
 • Helenka Rein­ders
 • Zuzia Olszew­ska
 • Wik­to­ria Omelczuk
 • Keisia Fran­klin
 • Isa­bel Pronkhorst
 • Witold Kam­phorst
 • Max van der Veen
 • Daniel Huits
 • Piotr van Dijk
 • Natalka van Dijk
 • Liza Han­dzie­wicz
 • Pola Han­dzie­wicz
 • Patryk Ochmań­ski
 • Miko­łaj Stojanowicz
 • Eva Ver­biest
 • Jakub Sza­ruga
 • Chris van Dijk
III  miej­sce zajęło przed­sta­wie­nie SPK  przy Amba­sa­dzie RP w Hadze pt. “W Sopli­co­wie” autor i  reży­ser:  Elż­bieta Siłuch.Występujący to:

 • Michał Pia­sko­wiak
 • Woj­ciech Kulozik
 • Pau­lina Kosińska
 • Julia Pycek
 • Jacek Gębka
 • Kasper Oosthoek
 • Tony Mun­zer
 • Julia Dewor
 • Nata­lia Rudnicka

Spe­cjalny puchar Kon­sula RP w Hadze, Pana Leszka Rowic­kiego, w tym roku zdo­była Szkoła w Oss.

zdję­cia
o nas w mediach:

wię­cej o wier­szo­wi­sku na naszej stro­nie www.wierszowisko.com

XI Festi­val van Poolse Poëzie voor Kin­de­ren – Wier­szo­wi­sko 2010

Het bestuur van het Forum Poolse Scho­len in Neder­land (FPSN) heeft de eer U uit te nodi­gen voor de poëzie­ge­beur­te­nis van 2011 in Neder­land: XI Festi­val van Poolse Poëzie voor Kin­de­ren – Wierszowisko.

Op het podium van Sociaal Cul­tu­reel Cen­trum Mal­den­ste­ijn in Mal­den zul­len leer­lin­gen, tus­sen de 4 en 13 jaar, van negen in het forum opge­no­men scho­len zich pre­sen­te­ren met het voor­dra­gen van Poolse poëzie.

In totaal zul­len er onge­veer hon­derd kin­de­ren optreden!

Het Wier­szo­wi­sko zal pla­at­svin­den op 13 maart in het Sociaal Cul­tu­reel Cen­trum Mal­den­ste­ijn te Mal­den om 12.00.

 

http://www.maldensteijn.nl

De bije­en­komst heeft als doel het popu­la­ir­der maken van Poolse poëzie voor kin­de­ren en jon­ge­ren, en de inte­gra­tie van de Poolse samen­le­ving in Nederland.

Het Wier­szo­wi­sko is het enige eve­ne­ment van dit soort op Euro­pese schaal, het maakt Poolse lite­ra­tuur toegan­ke­lijk voor kin­de­ren, inte­gre­ert leer­lin­gen, lera­ren en ouders van alle Poolse scho­len in Neder­land; we wor­den gesteund door andere Poolse orga­ni­sa­ties zoals het inter­net­por­taal Polonia.nl, de Pools-Nederlandse Cul­tu­rele Vere­ni­ging, inter­net­por­taal Niedziela.nl, Poolse Ambas­sade in Den Haag met aan­we­zi­gheid van Con­sul Leszek Rowicki en Senaat ver­te­gen­wo­or­di­ger Bar­bara Borys-Damięcka. Dit bewijst onder ande­ren de uit­ste­kende samen­wer­king van de Poolse geme­en­schap in Nederland.

Meer infor­ma­tie kunt U vin­den op onze website www.fpsn.nl of onder de tele­fo­on­num­mers +31(0)344 624 163 of +31 (0)610388521.

Met vra­gen kunt u terecht bij dit e-mail adres: info@fpsn.nl

In naam van het FPSN bestuur,

Mał­go­rzata Evertse-Smółka