Wierszowisko 2019

Darczyńcy 2019

Organizatorzy

Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii.

 

logo copy W dniu 30 września 1995 roku powstała orga­ni­za­cja pod nazwą Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii.

Celem tego sto­wa­rzy­sze­nia jest pie­lę­gno­wa­nie i krze­wie­nie języka, kul­tury i tra­dy­cji pol­skich, głów­nie poprzez dydak­tyczne i orga­ni­za­cyjne wspie­ra­nie pol­skich szkół dzia­ła­ją­cych na tere­nie Holandii.

Forum Pol­skich Szkół orga­ni­zuje szko­le­nia dla nauczy­cieli uczą­cych języka pol­skiego, pomaga w wybo­rze i naby­wa­niu mate­ria­łów dydak­tycz­nych wyda­wa­nych w Polsce.

Orga­ni­za­cja ta utrzy­muje kon­takty z pol­skimi spe­cja­li­stami z Pol­ski. Dzięki wykła­dow­com z Polo­nij­nego Cen­trum Nauczy­ciel­skiego w Lubli­nie, moż­liwe jest orga­ni­zo­wa­nie dwa razy do roku spo­tkań szko­le­nio­wych mają­cych na celu wzbo­ga­ca­nie warsz­tatu pracy nauczy­cieli pra­cu­ją­cych w zrze­szo­nych szkołach.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań, jakie sta­wia przed sobą Forum, jest inte­gra­cja środo­wi­ska szkół pol­skich dzia­ła­ją­cych na tere­nie Niderlandów.

Orga­ni­zo­wane są imprezy kul­tu­ralne dla dzieci i mło­dzieży, mające na celu pie­lę­gno­wa­nie i upo­wszech­nia­nie boga­tej pol­skiej kultury.

Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii jest otwarte dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i czu­ją­cych więź z języ­kiem, kul­turą i tra­dy­cją polską.

Człon­kami zwy­czaj­nymi Forum są pol­skie szkoły sobot­nie, które posia­dają swój indy­wi­du­alny model orga­ni­za­cyjny, zależny od woli zarządu szkoły i oparty na zasa­dzie posza­no­wa­nia róż­no­rod­no­ści prze­ko­nań poli­tycz­nych i religijnych.

Osoby indy­wi­du­alne pra­gnące przy­stą­pić do Forum Pol­skich Szkół otrzy­mują sta­tus członka sym­pa­tyka z gło­sem doradczym.

Mając na wzglę­dzie przy­ja­zne sto­sunki łączące Pola­ków i Holen­drów, Sto­wa­rzy­sze­nie wspiera dzia­ła­nia słu­żące wza­jem­nemu pozna­niu się, tole­ran­cji i zro­zu­mie­niu mię­dzy spo­łe­czeń­stwami obu krajów.

Idea roz­sze­rza­nia współ­pracy mie­dzy środo­wi­skami pol­skimi i holen­der­skimi nabiera wiel­kiego zna­cze­nia, zwłasz­cza w per­spek­ty­wie zjed­no­cze­nia Europy.

www.fpsn.nl